Skip to main content

Algemene– en Leveringsvoorwaarden

Van Eeuwen
Loosteeg 14-G
5981 NH Panningen

+31 (0)6 300 269 05
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK: 72302844


Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten van Van Eeuwen met afnemers van deze producten en/of diensten danwel diegene die een overeenkomst met Van Eeuwen is aangegaan.

Door te bestellen via de website, e-mail, telefoon of op enige andere wijze gaat u een overeenkomst aan met Van Eeuwen en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Van Eeuwen  heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.

Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf vanuit Van Eeuwen. Alle rechten van deze site, zowel het logo, de teksten als overige afbeeldingen zijn voorbehouden aan Van Eeuwen.

U kunt ons bereiken door contact te leggen via e-mail of telefoon.


Levering & uitvoering

Van Eeuwen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Van Eeuwen kenbaar heeft gemaakt.

Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien een product niet voorradig blijkt te zijn, nemen we contact met u op.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Van Eeuwen tot het moment van aanmelden bij PostNL, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verzending van de pakketten wordt uitgevoerd door PostNL.

Van Eeuwen is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Prijsinformatie op papier dan wel elektronisch is ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.

Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief eventuele kosten van bezorging.


Betaling

Alle goederen blijven eigendom van Van Eeuwen tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

Alleen correct ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen. Bij twijfel over de juistheid van de door de klant verstrekte gegevens, heeft Van Eeuwen het recht de bestelling niet in behandeling te nemen, dan wel melding te maken bij de internetprovider in geval van misbruik of fraude.

Als klant van Van Eeuwen kunt u er voor kiezen een SEPA machtiging in te vullen. Om de betaling (automatische incasso) en facturering mogelijk te maken staan uw gegevens in het beveiligde boekhoudprogramma SnelStart. SnelStart voert voor ons uw automatische incasso uit en ook de facturen die u van ons ontvangt worden gemaakt en verstuurd door SnelStart.

Maakt u geen gebruik van automatische incasso, dan staat vermeld op de factuur gaarne het bedrag te voldoen binnen 8 dagen. Is de vervaldatum verstreken dan ontvangt u een herinnering. Bij herhaaldelijke nalatigheid nemen wij contact met u op. Indien sprake is van wanbetaling zullen wij geen producten en diensten meer leveren.


Aansprakelijkheid

Van Eeuwen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van uw (huis)dier ten gevolge van het gebruik van de producten.

Bij twijfel over de gezondheidstoestand en capaciteiten/conditie van uw (huis) dier dient u uw dierenarts te raadplegen.

De op de website genoemde gewichten/maten/aanbevelingen, zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De aansprakelijkheid van Van Eeuwen is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling/overeenkomst minus eventuele gemaakte (bezorg)kosten.


Overmacht

Van Eeuwen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Van Eeuwen alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

Van Eeuwen behoudt zich in het geval van overmacht het recht om haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Van Eeuwen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

Indien Van Eeuwen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Van Eeuwen en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement kennis, tenzij Van Eeuwen er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.